Reklamacije i saobraznost

Poštovani Kupci,

Prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača (u daljem tekstu Zakon) definisana je obaveza trgovca da odgovara za saobraznost robe u roku od 2 (dve) godine od datuma Vaše kupovine. Brza distribucija d.o.o. u potpunosti preuzima radnje i aktivnosti da ispuni sve Zakonom definisane obaveze za trgovca.

Izjavljivanje reklamacije na saobraznost proizvoda

Smatra se da je roba saobrazna ugovoru (Zakon, član 51) ukoliko:

 1. proizvod odgovara opisu koje je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model
 2. proizvod ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora
 3. proizvod ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
 4. proizvod po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Ukoliko Kupac želi da izjavi reklamaciju na saobraznost proizvoda to može da učini na jedan od sledećih načina:

 1. elektronskim putem, na elektronsku adresu prodaja@brzadistribucija.rs (reklamacija se izjavljuje u slobodnoj formi i slobodnom tekstu obavezno navodeći sledeće podatke: Ime i prezime kupca, broj računa, proizvod koji se reklamira i opis reklamirane ne saobraznosti)
 2. pismeno, na adresu Nenad Kamenić PR, BRZA DISTRIBUCIJA., Bulevar Mihaila Pupina 169, 11000 Beograd-Novi Beograd (reklamacija se izjavljuje u slobodnoj formi i slobodnom tekstu obavezno navodeći sledeće podatke: Ime i prezime kupca, broj računa, proizvod koji se reklamira i opis reklamirane ne saobraznosti)

Za pokretanje postupka reklamacije potrebno je:

 1. da Kupac dostavi proizvod koji reklamira, dostavljajući ga na adresu Nenad Kamenić PR, BRZA DISTRIBUCIJA., Bulevar Mihaila Pupina 169, 11000 Beograd-Novi Beograd. Po izjavljivanju reklamacije na saobraznost proizvoda Brza distribucija d.o.o. će naručiti preuzimanje paketa od strane kurirske službe sa adrese Kupca i troškove preuzimanja snosiće Brza distribucija d.o.o.
 2. da Kupac dostavi originalni račun o kupovini

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od dana prijema zahteva, a rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana prijema zahteva.

Odustanak od kupovine na daljinu

Dodatno, shodno odredbama Zakona, kupovina na sajtu brzadistribucija.rs smatra se kupovinom na daljinu.

Zakonom je definisano pravo Kupca u slučaju kupovine na daljinu da može da odustane od kupovine u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je Kupac odredio, a nije prevoznik (datum isporuke artikala). Prilikom odustanka Kupac ima pravo da ne navede razloge zbog kojih odustaje od kupovine, dok Kupac, po svojoj slobodnoj volji, zadržava pravo da razloge za odustanak od kupovine ipak navede trgovcu.

Ukoliko se kupac odluči za odustanak od kupovine na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana od datuma isporuke artikala, postupak za vraćanje artikala je:

 1. da popuni obrazac za odustanak od kupovine na daljinu (obrazac Kupac dobija prilikom isporuke artikala zajedno sa računom)
 2. da popunjen obrazac, zajedno sa artiklima koje Kupac vraća, vrati trgovcu korišćenjem usluge kurirske službe i to slanjem na adresu Nenad Kamenić PR, BRZA DISTRIBUCIJA., Bulevar Mihaila Pupina 169, 11000 Beograd-Novi Beograd. Odredbama Zakona definisano je da troškovi vraćanja robe u slučaju odustanka Kupca od kupovine u roku od 14 (četrnaest) dana padaju na teret Kupca.

Po prijemu obrazca za odustanak i vraćenih artikala, Brza distribucija d.o.o. će odmah pregledati vraćene artikle i u Zakonom predviđenom roku (najviše do 14 (četrnaest) dana) od dana prijema Kupcu vratiti pun iznos koji je Kupac platio (uključujući i troškove isporuke ukoliko su bili naplaćeni) na tekući račun Kupca koji je Kupac naveo u obrascu za odustanak od kupovine na daljinu.

Da bi Kupac ostvario pravo na odustanak od kupovine na daljinu bez navođenja razloga u roku od 14 (četrnaest) dana neophodno je da budu ispunjeni sledeći uslovi:

 1. S obzirom na prirodu proizvoda koje prodaje Brza distribucija d.o.o. da proizvod nije raspakovan, ukoliko je upakovan u pakovanje koje se mora iseći ili na drugi način fizički oštetiti (blister pakovanje i slično)
 2. S obzirom na prirodu proizvoda koje prodaje Brza distribucija d.o.o. da proizvod nije korišćen i fizički oštećen, u smislu da nedostaje neki deo, da je ogrebana farba proizvoda ili da je oštećen bilo koji vidljivi deo proizvoda.

Ukoliko su vraćeni proizvodi korišćeni, oštećeni ili oštećena ambalaža, Brza distribucija d.o.o. zadržava pravo da Kupcu ne nadoknadi pun iznos plaćenog i vraćenog proizvoda. U slučaju odbijanja zahteva za odustanak od kupovine na daljinu, vraćeni proizvod biće ponovo isporučen Kupcu o trošku Nenad Kamenić PR, BRZA DISTRIBUCIJA. Nakon ovog vraćanja, svi naknadni eventualni troškovi transporta proizvoda padaju na teret Kupca.